Veritas Backup Exec 16 的工作方式

Backup Exec 管理员可以针对整个网络中的 Windows 和 Linux 计算机设置计划备份。 借助 Backup Exec 基于日历的灵活管理功能,可以轻松地将备份计划为在非高峰时间...

Backup Exec

Veritas Backup Exec 16 功能比较一览表

Veritas Backup Exec 16 功能比较一览表Backup Exec 16 及 Backup Exec 旧版本的新增主要功能和创新之处。Veritas Backup Exec™ 16 是一款市场领先的备份和恢复解决方案,适用于虚拟、物理和云环境...

Backup Exec

Backup Exec 15下载及许可说明

Backup Exec 15下载及许可说明Backup Exec 15下载地址,供测试评估使用,商业使用请移布Symantec官网联系销售代表购买。Backup Exec 15具有多种许可授权选项,满足不同需求。...

Backup Exec 15